[Metro Singapore] Metro X MeatMen Cooking Demonstration

@ Metro Centrepoint

Client: Metro (Singapore)